Seminar UMMISCO Việt Nam tại Viện Quốc tế Pháp ngữ

Trong hai ngày 9-10 tháng 3 năm 2016, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) đã tổ chức thành công Seminar 2016 của nhóm nghiên cứu UMMISCO Việt Nam.

IFI tuyển nghiên cứu viên

Viện Quốc tế Pháp ngữ (sau đây gọi tắt là Viện) được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Viện Tin học Pháp ngữ theo Quyết định số 4299/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/11/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và căn cứ Thỏa thuận giữa ĐHQGHN và Tổ chức Đại học Pháp ngữ ký ngày 24/9/2012; Viện là đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) trực thuộc ĐHQGHN.

TUYẾN SINH LỚP DỰ BỊ TIẾNG PHÁP NĂM 2016-HẠN NỘP HỒ SƠ 29/02/2016

Viện Quốc tế Pháp ngữ trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh lớp dự bị tiếng Pháp.

Viện trưởng tiếp đoàn Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản

Sáng ngày 2/2/2016, tại Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Viện trưởng đã tiếp Đoàn Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản.

Viện trưởng tiếp đoàn Đại học Hosei, Nhật Bản

Chiều ngày 25/01/2016, tại Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Viện trưởng và Phó Viện trưởng Hồ Tường Vinh đã tiếp Đoàn của Đại học Hosei, Nhật Bản.