TRUNG TÂM TƯ VẤN, XÚC TIẾN VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

 

 

 

PHỤ TRÁCH

Nguyễn Thành Long

 

 

 

 

 

 Bộ phận các Dự án quốc tế

Phụ trách: Đào Anh Thư

ĐT: (024) 3745 0173 - máy lẻ: 309

Di động: 

Email: danhthang.phung@vnu.edu.vn

 Bộ phận Chuyển giao sản phẩm và nhân lực khoa học công nghệ

Phụ trách: Nguyễn Hoàng Như Ngọc

ĐT: (024) 3745 0173 - máy lẻ: 309

Email: ngocnhn@vnu.edu.vn

 Diễn đàn học thuật liên ngành (DAAS)

Phụ trách: Đào Anh Thư

ĐT: (024) 3745 0173 - máy lẻ: 309

Di động: 0948 350 718

Email: anhthu.dao@vnu.edu.vn