Programme Master 1

Viện Tin học Pháp ngữ Master 1 - Các môn cơ sở   Phụ trách đào tạo : Nguyễn Hồng Quang Danh sách các môn học Học phần cơ sở Nhập môn HĐH Unix Công nghệ phần mềm...

Danh sách trúng tuyển kỳ thi 2008

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP DỰ BỊ TIẾNG PHÁP KHÓA 15 VÀ NĂM THỨ NHẤT KHÓA 14 SBD (Matricule) N° Họ và tên (Nom et prénom) ...

Droits d'inscription

Lệ phí ghi danh  

Đào tạo Master

Thạc sĩ Tin học Chương trình đào tạo Master kéo dài trong 2 năm và được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Master 1 tăng cường các môn cơ sở đã được học ở Đại học nhằm...

global fanpage
global fanpage