Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Đối tác 3i

3i có các đối tác trong nước và quốc tế, đến từ nhiều Khu vực, Quốc gia trên thế giới, từ trong và ngoài cộng đồng Pháp ngữ.

Một số đối tác chiến lược của 3i

Annotation 2020 02 06 170505