Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Xê-mi-na của Pentalog tại IFI, các ngày 12 và 19 tháng 11 lúc 14h

Ngày 12 và 19 tháng 11 năm 2009, sẽ có buổi xê-mi-na của Pentalog tại Hội trường IFI vào lúc 14h.Tiêu đề : Giám đốc dự án, từ kỹ năng đến cách quản lý Người trình...
Ngày 12 và 19 tháng 11 năm 2009, sẽ có buổi xê-mi-na của Pentalog tại Hội trường IFI vào lúc 14h.

Tiêu đề : Giám đốc dự án, từ kỹ năng đến cách quản lý
Người trình bày : Ông Guy LASNIER, Pentalog France
(xem thêm trên http://www.pentalog.fr/entreprise/fpn_board.htm)