Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Bài hát và Biểu tượng

Tên bài hát chính thức của IFI chính là khẩu hiệu của Viện, "Sáng tạo không biên giới" do Viện trưởng Ngô Tự Lập sáng tác. Bài hát có 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Pháp, có thể hát theo phong cách ngợi ca hoặc phong cách nhạc trẻ.

Phiên bản tiếng Việt (tải bài hát)

15 Baihat IFI tempo85

Phiên bản tiếng Pháp (tải bài hát)

15 IFI chanson Tempo85

* Biểu tượng:

- Phiên bản năm màu tiếng Việt - Pháp:

logo_5mau_vi

logo5mau fr

- Phiên bản hai màu:

IFI Logo(Vn 3)

IFI Logo(En 3)