Viện Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Xêmina

Nguyen Nhu Van, nghiên cứu sinh đồng hướng dẫn của IFI-MSI / Đại học La Rochelle sẽ có buổi xêmina trình bày về những nghiên cứu của mình trong khi làm luận văn tiến sĩ (trước khi bảo vệ trước hội đồng)....
Nguyen Nhu Van, nghiên cứu sinh đồng hướng dẫn của IFI-MSI / Đại học La Rochelle sẽ có buổi xêmina trình bày về những nghiên cứu của mình trong khi làm luận văn tiến sĩ (trước khi bảo vệ trước hội đồng).

Ngày : thứ 3, 28/6 lúc 14h
Địa điểm : phòng 201

Tiêu đề : Représentations visuelles de concepts textuels pour la recherche et l'annotation interactives d'images