Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Báo chí toàn cảnh

1. Báo Le Courrier du Vietnam

http://lecourrier.vn/

 

 

2. Báo Le Monde

http://www.lemonde.fr/

 

 

3. Báo Courrier international

http://www.courrierinternational.com/

 

 

4. Báo Le Figaro

http://www.lefigaro.fr/

 

 

5. TV5 Monde

http://www.tv5monde.com/