Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức năm 2017

Thông báo Kết quả thi tuyển viên chức năm 2017
Căn cứ kết quả thi tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức Viện Quốc tế Pháp ngữ năm 2017,
Viện Quốc tế Pháp ngữ thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2017 vào vị trí chuyên viên Trung tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng

(có kết quả thi tuyển chi tiết kèm theo).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo này, người dự tuyển có quyền gửi đơn phúc khảo kết quả thi tuyển đến Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Quốc tế Pháp ngữ theo quy định hiện hành (không phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định và không nhận đơn phúc khảo qua thư điện tử hoặc fax).

Viện Quốc tế Pháp ngữ thông báo để người dự tuyển được biết./.