Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Môn học "Hệ thống nhúng và thời gian thực" từ ngày 16 đến 26 tháng 11 năm 2010

Thầy Marc Lobelle, Trường Đại học công giáo Lu-vanh (Bỉ) sang giảng môn học "Hệ thống nhúng và thời gian thực" cho sinh viên lớp Master 2, chuyên ngành "Hệ thống & Mạng" của IFI, từ ngày 16 đến...
Thầy Marc Lobelle, Trường Đại học công giáo Lu-vanh (Bỉ) sang giảng môn học "Hệ thống nhúng và thời gian thực" cho sinh viên lớp Master 2, chuyên ngành "Hệ thống & Mạng" của IFI, từ ngày 16 đến 26/11/2010.