Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Bảo vệ tốt nghiệp, thứ 5 ngày 21/10/2010, tại Hội trường IFI

Buổi bảo vệ tốt nghiệp của 2 sinh viên Tạ Thanh Định và Tsatcha DieuDonné, sinh viên P.14 của IFI sẽ diễn ra tại hội trường IFI, thứ 5 ngày 21 tháng 10 năm 2010.  Lúc 14 h00, ...
Buổi bảo vệ tốt nghiệp của 2 sinh viên Tạ Thanh Định và Tsatcha DieuDonné, sinh viên P.14 của IFI sẽ diễn ra tại hội trường IFI, thứ 5 ngày 21 tháng 10 năm 2010. 

Lúc 14 h00,

"Vers une méthode générique d'attaque d'un botnet ",  do sinh viên Tạ Thanh Định trình bày

Hội đồng giám khảo bao gồm các thành viên sau :

Thầy Nguyễn Đại Thọ, (phản biện, ĐHQGHN)

Cô Trương Thị Diệu Linh (thư ký, ĐHBKHN)

Thầy Hồ Tường Vinh (giám thị, IFI)

Thầy Nguyễn Hồng Quang (giám thị, IFI)

Thầy Victor Moraru (chủ tịch hội đồng, IFI)


Lúc 15 h00,

" Participation à la conception et au développement d’un portail pour les Collectivités Territoriales", do sinh viên Tsatcha Dieudonné trình bày

Hội đồng giám khảo bao gồm các thành viên sau :

Thầy Hồ Tường Vinh, (phản biện, IFI)

Cô Trương Thị Diệu Linh (thư ký, ĐHBKHN)

Thầy Nguyễn Đại Thọ (giám thị, IFI)

Thầy Nguyễn Hồng Quang (giám thị, IFI)

Thầy Victor Moraru (chủ tịch hội đồng, IFI)