Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Bảo vệ tốt nghiệp

Thứ 4, 27/10/2010, buổi bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên Bùi Quang Anh được thực hiện tại Hội trường IFI Vào lúc 10 h, " Identification du scripteur pour la reconnaissance de...
Thứ 4, 27/10/2010, buổi bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên Bùi Quang Anh được thực hiện tại Hội trường IFI

Vào lúc 10 h,

" Identification du scripteur pour la reconnaissance de l’écriture manuscrite cursive",

Hội đồng giám khảo bao gồm các thành viên sau :

Cô Nguyễn Thị Oanh, (phản biện, ĐHBKHN)

Thầy Nguyễn Hồng Quang (thư ký, IFI)

Cô Trần Thị Thanh Hải (giám thị, ĐHBKHN)

Thầy Hồ Tường Vinh (giám thị, IFI)

Thầy Alain Boucher (chủ tịch hội đồng, IFI)