Viện Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Thứ 6, ngày 13/1/2012, tại Hội trường Amphi, sẽ diễn ra buổi bảo vệ tốt nghiệp của Trần Hiếu TrungLúc 14h"Gestion des données de multi-versions avec information de provenance dans la base de données sur la mémoire Flash...
Thứ 6, ngày 13/1/2012, tại Hội trường Amphi, sẽ diễn ra buổi bảo vệ tốt nghiệp của Trần Hiếu Trung


Lúc 14h

"Gestion des données de multi-versions avec information de provenance dans la base de données sur la mémoire Flash NAND"
 

Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp bao gồm :

1- Thầy Alain Boucher, Phụ trách đào tạo, IFI, chủ tịch hội đồng

2- Thầy Nguyễn Đại Thọ, Giảng viên tin học, ĐHCN, phản biện

3- Cô Trương Thị Diệu Linh, Giảng viên tin học, ĐHBK HN, thư ký

4- Thầy Nguyễn Hồng Quang, Giảng viên tin học, IFI, giám khảo

5- Thầy Nguyễn Mạnh Hùng, Giảng viên tin học, MSI, giám khảo