Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Bài giảng «Học máy» từ ngày 25/11 đến mùng 4/12/2013 tại IFI

 Nhiệt liệt chào mừng thầy Benoît Frénay!  

 

Nhiệt liệt chào mừng thầy Benoît Frénay!