Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Ứng dụng công nghệ trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ứng dụng công nghệ trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, cũng là kinh đô của hầu hết các vương triều phong kiến. Lịch sử Hà Nội gắn liền với sự thăng trầm của lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ. Sản phẩm: Ứng dụng công nghệ trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội https://vnztech.com/demo/