Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Tác động của chuyển đổi số đối với khởi nghiệp thông minh

Giới thiệu: Công nghệ số đang tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội và dĩ nhiên hoạt động khởi nghiệp cũng không là ngoại lệ. Khởi nghiệp thông minh trong thời đại 4.0 thể hiện ở các giải pháp công nghệ lẫn các giải pháp về quản trị, văn hóa xã hội. Vậy công nghệ số sẽ có những tác động tích cực và tiêu cực gì lên khởi nghiệp thông minh?

Chủ tọa: Ông Vincent Ribière - Giám đốc điều hành và đồng sáng lập IKI-SEA (Thái Lan) 

Thư ký: Bà Nguyễn Ngọc Oanh, email: ngocoanh86.198@vnu.edu.vn

Trợ lý kỹ thuật: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, email: nguyen.thanhtuan@vnu.edu.vn

Người/ tổ chức tham dự: (theo trật tự thời gian đăng ký)

 

dangkyngay