Viện Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Du lịch và du lịch thông minh

Chủ tọa: Ông Hồ Trung Chánh - Trường ĐH Hoa Sen (Việt Nam)

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú

Trợ lý kỹ thuật: Ông Phí Công Tuấn, email: congtuan@vnu.edu.vn

Người/ tổ chức tham dự: (theo trật tự thời gian đăng ký)

Danh sách khách mời

dangkyngay