Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Đào tạo nhân lực cho khởi nghiệp thông minh: mô hình đa phương trong quốc tế hóa giáo dục

Giới thiệu: ​Khởi nghiệp không phải là vấn đề mới nhưng khởi nghiệp thông minh là một xu hướng mới, nó không chỉ gắn liền với những thành tựu khoa học công nghệ và còn gắn liền với sự thay đổi căn bản trong nhận thức của con người, trong đó có cả con người lãnh đạo, quản lý đến những người làm việc mang tính chia sẻ. Không gian này kết nối các bên liên quan đến hoạt động đào tạo, tư vấn, giới thiệu, chuyển giao, quản trị trong lĩnh vực khởi nghiệp thông minh

Chủ tọa: Ông Trịnh Văn Minh - Trường ĐHGD - ĐHQGHN (Việt Nam)

Thư ký: Bà Vũ Thị Mỹ Lệ, email: myle310@vnu.edu.vn

Trợ lý kỹ thuật: Ông Nguyễn Thanh Tuấn, email: nguyen.thanhtuan@vnu.edu.vn

Người/ tổ chức tham dự: (theo trật tự thời gian đăng ký)

 

dangkyngay