Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Chính phủ số và khởi nghiệp thông minh

Chủ tọa: Ông Hồ Tường Vinh - IFI (Việt Nam)

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hà Anh, email: anhnth@vnu.edu.vn

Trợ lý kỹ thuật: Ông Tạ Đăng Chí, email: tadangchi@gmail.com

Người/ tổ chức tham dự: (theo trật tự thời gian đăng ký)

Danh sách khách mời

dangkyngay