Chương trình đào tạo Tiến sĩ Mô hình hóa và Mô phỏng tin học các hệ thống phức tạp

Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Mô hình hóa và mô phỏng tin học các hệ thống phức tạp của Viện dự kiến sẽ tuyển sinh vào năm 2017.